در  ویدئویی با عنوان «Difference in perception between ADHD and Low Latent inhibition » که در سایت یوتیوب می توانید آن را مشاهده کنید یک مقایسه شماتیک  میان ادراک و تمرکز در انسان معمولی،LLI و ADHD انجام گرفته است که به وضوح تفاوت اصلی  تمرکز در این سه گروه ازانسان ها را نمایش می دهد.

همانطور که در تصویر ذیل مشاهده می کنید میان محرک دریافتی و وارد شده به بخش خودآگاه مغز (مربع سبز) و تمرکز و توجه انسان معمولی (مربع قرمز) وابستگی کاملی وجود دارد و این باعث می شود که با فیلتر محرک ها و اطلاعات اضافی تمرکز فرد بر روی یک بخش محقق شود. (برای مشاهده تصویر بزرگتر بر روی هر تصویر کلیک نمایید.)

تمرکز در انسان معمولی


اما در یک فرد دارای اختلال ADHD که مشکل آن اصولا به مسئلۀ تمرکز و توانایی حفظ توجه و تمرکز مربوط می شود مشاهده می کنیم که بیشترین عدم تمرکز در این گروه وجود دارد.

اختلال ADHD

این مسئله در میان افراد LLI همانطور که در شکل ذیل مشهود است به نحوی بروز می کند که با حداقل فیلتر محرک های وردی تمرکز و توجه فرد بر روی همه محرک ها دریافتی پخش می شود و این باعث می شود که فرد با مشکل تمرکز و دریافت اطلاعات وسیع و در نتیجه پردازش حجم عظیم اطلاعات که در بسیاری از موارد بنده آن را سونامی اطلاعاتی می نام رو به رو می شود.

اختلال LLI