خلاصه ای از نکات مقاله «بررسی پردازش حسی و معنایی اطلاعات در اختلال اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی» را در این مطلب منتشر می کنم امیدوارم برای دوستان دارای اختلالات ذهنی LLI ،اسکیزوفرنی و دوقطبی مفید باشد.

 • پردازش حسی شاید اساسی ترین عنصر روان شناختی باشد که زیربنای چگونگی ادراک و واکنش افراد نسبت به محرک های محیطی را تشکیل می دهد.
 • احساس فقط شکل شناخته شده ارتباط بین افراد و محیط نمی باشد، شواهد جدید دال بر آن است که افراد اطلاعات حسی را به طرق مختلفی پردازش می کنند همچنین برخی از افراد در مقایسه با دیگران احساسیت بیشتری نسبت به اطلاعات حسی دارند.
 • حساسیت پردازشی حسی تمایل به پردازش عمیق و قوی تعداد زیادی از اطلاعات ورودی از جمله حالات خلقی دیگران، پدیده های موجود در طبیعت، زیبایی های هنری و غیره می باشد]به اعتقاد من این حساسیت پردازشی در LLI ها به شکل قابل توجه ی بالا است[
 • پژوهش های اخیر نشان می دهد که حساسیت پردازشی شامل سه مولفه سهولت تحریک،آستانه حسی پایین و حساسیت زیبا شناختی است.
 • اخیرا یک مدل چهار عاملی پردازش حسی در قالب چهار مقوله ثبت پایین،حساسیت حسی، اجتناب از احساس  و جست و جوی احساس ارائه شده است.
 • پردازش حسی به عامل وابسته است: استانه حسی شخص که میزاان تحریک لازم را مشخص می کند تا شخص به محرک واکنش نشان دهد و راهبرد پاسخ فرد که می تواند قعال یا انفعالی باشد.
 • اطلاعات پس از پردازش حسی وارد مرحله دیگری در سیستم شناختی می شوند که در آن مرحله اطلاعات از نظر معنایی پردازش شده و معنای خاصی از آنها در ذهن ایجاد می شود و در واقع اطلاعات ورودی پردازش شده و معنا و تفسیر منحصر به فردی به خود می گیرند.
 • در صدور پاسخ از شخص،این تعبیر و تفسیر ها مهمتر از خود اطلاعات ورودی اند که وارد ذهن شخص می شود و درنتیجه نوع پردزاش معنایی تعیین کننده واکنش نهایی افراد خواهد بود.
 • در اختلال اسکیزوفرنی جنبه ای از اختلال نابهنجاری در پردازش حسی است که موجب می شود این افراد بیش از حد حساس به محرک های حسی توصیف شوند. ]به اعتقاد بنده در مورد  LLI نیز این قضیه صادق است[
 • بر اساس  مطالعات براف در افراد اسکیزوفرنی محرک هایی فیلتر نشده  و از نظر اهمیت به طور مساوی ادراک می شوند.]به اعتقاد بنده در مورد  LLI نیز این قضیه صادق است اما اینکه میزان ادارک محرک های فیلتر  نشده مساوی است جای بررسی و ازمایش دارد[  
 • افراد مبتلا به اسکیزفرنی محیط های با حداقل تحریم از جمله محیط های کاری ساده و با درخواست های اجتماعی کمتر را انتخاب می کنند. ]به اعتقاد من در مورد  LLI نیز این قضیه صادق است[
 • فقدان احساس لذت در افراد مبتلا به اسکیزفرنی پدیده ای متداول است .]به اعتقاد من در مورد  LLI این قضیه صادق نیست[
 • در اختلال اسکیزوفرنی  نابهنجاری در پردازش اطلاعات معنایی ،بیشتر در پژوهش های مربوط به گفتار نامنظم آشکار شده است..]به عقیده  من اختلال در گفتار که در میان برخی LLI  ها نیز مشاهده می شود به علت نابهنجاری در پردازش سونامی اطلاعات معنای دارد.

منبع:بررسی پردازش حسی و معنایی اطلاعات در اختلال اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی،دکتر حسین قمری گیوی و سجاد بشرپور،فصلنامه علمی-پژوهشی روانشانسی دانشگاه تبریزریالسال پنجم، شماره 18،تابستان 1389